Rezervace
Střížkovská 1/29 A, Praha 8 Střížkov PO-NE 11:00-23:30 +420 608 340 199

Rezervacestolu


  GDPR a související ujednání

   

  INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  VIADUCTO s.r.o., IČO 26434920, se sídlem Sokolovská 274/142, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00, jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto informuje všechny uživatele svého rezervačního a kontaktního formuláře (dále jen Uživatel“) o zpracování osobních údajů:
  • Správce bude zpracovávat osobní údaje Uživatele v rozsahu zadaném Uživatelem při žádosti o rezervaci nebo kontakt prostřednictvím internetových stránek www.svdvur.cz (jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová adresa), a to pro účely zajištění Uživatelem požadované rezervace nebo následného kontaktování, tedy pro účely plnění smlouvy mezi Správcem a Uživatelem, což je právním základem zpracování osobních údajů.
  • Osobní údaje Uživatele mohou být zpřístupněny třetím osobám pouze tehdy, jde-li o plnění právní povinnosti Správce. Osobní údaje budou Správcem uloženy po dobu nezbytnou k provedení rezervace. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je smluvním požadavkem a Uživatel je povinen osobní údaje Správci poskytnout. Bez poskytnutí osobních údajů nemůže Uživatel rezervaci provést.
  • Uživatel má právo na přístup ke všem svým osobním údajům u Správce, právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů a rovněž právo vznést u Správce námitku týkající se zpracování osobních údajů. Uživatel rovněž smí podat stížnost u státního dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

  OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ REZERVAČNÍHO FORMULÁŘE, VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

  Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) užívání on-line rezervačního a kontaktního formuláře na webových stránkách www.svdvur.cz byly vydány provozovatelem internetových stránek a restaurace, jímž je VIADUCTO s.r.o., IČO 26434920, se sídlem Sokolovská 274/142, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00 (dále jen „Provozovatel“). Tyto Podmínky se vztahují na všechny, kdo rezervační nebo kontaktní formulář jakýmkoliv způsobem užívají a všichni jsou povinni tyto Podmínky dodržovat.
  Prostřednictvím rezervačního formuláře na webových stránkách www.svdvur.cz si mohou jeho Uživatelé zažádat o rezervaci v restauraci Svatojánský Dvůr, provozované Provozovatelem.
  Prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách www.svdvur.cz mohou jeho Uživatelé kontaktovat Provozovatele za účelem:
  • poptávky služeb (pronájem prostor, příprava svateb, narozeninových oslav, rautů, firemních večírků atd.)
  • kontaktování Provozovatele
  • stížnosti
  • návrhy na zlepšení služeb
  • získání informací ohledně ubytování nebo jiných služeb
  • osobní recenze
  • informací ohledně volných pracovních pozic provozovatele

  Tyto Podmínky popisují fungování rezervačního formuláře, způsob rezervace místa v restauraci prostřednictvím rezervačního formuláře, práva a povinnosti Uživatelů rezervačního formuláře i Provozovatele.

  REZERVACE MÍSTA PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETOVÉHO FORMULÁŘE

  Rezervační formulář je uživatelům přístupný online z internetových stránek www.svdvur.cz. Uživatel zadá své jméno a příjmení, email a telefon. Uživatel je povinen vyplnit tyto údaje správně a pravdivě. Následně zadá požadované datum návštěvy, čas návštěvy, počet osob a dle svého uvážení uvede případné doplňující informace. Smysl a účel jednotlivých polí je následující:
  • Jméno a příjmení slouží k ověření identity a ztotožnění Uživatele s provedenou rezervací při návštěvě restaurace;
  • Na Uživatelem zadanou emailovou adresu vede Provozovatel korespondenci ve věci požadované rezervace;
  • Počet osob, pro které si Uživatel rezervaci přeje;
  • Pole datum a čas – termín rezervace na který si Uživatel přeje rezervaci vytvořit;
  • Telefonní číslo slouží k tomu, aby Provozovatel mohl Uživatele kontaktovat v případě náhlých změn, nepřízně počasí apod.;
  • Zvláštní požadavky je nepovinné pole, do nějž může Uživatel zaznamenat svá přání či zvláštní požadavky (například že jde o oslavu narozenin, promoce apod.; umístění rezervace na letní terasu nebo dovnitř restaurace; požadavek na dětskou židličku). Do poznámky je možné rovněž uvést, že má Uživatel zájem o konkrétní stůl v restauraci. Provozovatel upozorňuje, že požadavkům uvedeným v poznámce není povinen vyhovět, ale bude-li to v silách Provozovatele a kapacitních možnostech restaurace, vynaloží Provozovatel potřebné úsilí k tomu, aby bylo požadavku Uživatele vyhověno.
  Po vyplnění výše uvedených údajů Uživatel:
  • Vyznačí, že se seznámil s těmito Podmínkami a souhlasí s nimi. Toto vyznačení je povinné a rezervaci bez něj nelze provést;
  • Vyznačí, že byl Provozovatelem informován o zpracování osobních údajů, přičemž tato informace se Uživateli zobrazí proklikem na příslušné pole v rezervačním formuláři. Toto vyznačení je povinné a rezervaci bez něj nelze provést;
  • V případě zájmu vyznačí, že má zájem o zasílání obchodních sdělení Provozovatele a za tímto účelem souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, přičemž text souhlasu se Uživateli zobrazí proklikem na příslušné pole v rezervačním formuláři. Toto vyznačení není povinné a rezervaci lze provést i bez něj;
  • Následně Uživatel odešle žádost o rezervaci prostřednictvím emailové zprávy na definované adresy správců rezervací, kteří jsou odpovědní za vyřizování rezervací.
  Provozovatel, dle svých aktuálních možností a kapacity, Uživateli na jím zadanou emailovou adresu nebo telefon odešle co nejdříve potvrzení či nepotvrzení rezervace. Rezervace je potvrzena teprve odesláním potvrzujícího emailu nebo textové zprávy Provozovatelem; do této doby není rezervace potvrzena. Nezašle-li Provozovatel Uživateli potvrzující email nebo zprávu, není rezervace potvrzena.

  ZRUŠENÍ ČI ZMĚNA REZERVACE MÍSTA

  Uživatel může rezervaci místa v restauraci zrušit, je tak povinen učinit nejméně 60 minut předem, a to osobně, telefonicky nebo emailem.
  Provozovatel si vyhrazuje právo rezervaci místa v restauraci kdykoliv zrušit, zejména z provozních důvodů či z důvodu nepřízně počasí (týká se především venkovní provozní jednotky „Letní terasa“). Provozovatel o zrušení rezervace informuje Uživatele telefonicky nebo emailem s tím, že mu podle svých provozních možností může nabídnout změnu rezervace (a) na jinou provozní jednotku nebo (b) na jiný vhodný termín.
  Provozovatel si dále vyhrazuje právo neumožnit rezervaci Uživateli, který si dříve rezervoval místo v restauraci a tuto rezervaci nevyužil ani včas nezrušil.

  OBECNÉ PODMÍNKY PROVOZU RESTAURACE PROVOZOVATELE A REZERVAČNÍHO FORMULÁŘE

  • Konzumace: Rezervační formulář slouží k rezervaci místa Uživatelům, kteří mají zájem v restauraci konzumovat alespoň jedno hlavní jídlo. Není tedy primárně určen k rezervaci místa Uživatelům, kteří mají zájem využít restauraci pouze pro konzumaci nápojů. Pokud má Uživatel zájem využít restauraci pouze pro konzumaci nápojů, je vhodné toto uvést při rezervaci do pole „Zvláštní požadavky“ a Provozovatel mu podle provozních možností může rezervaci potvrdit.
  • Poslední objednávky: Provozovatel upozorňuje Uživatele, že kuchyně přijímá poslední objednávky ve 22:15 a bar přijímá poslední objednávky ve 23:15.
  • Stížnosti a reklamace: Případné stížnosti a reklamace týkající se fungování rezervačního formuláře přijímá Provozovatel od Uživatelů osobně, telefonicky, emailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

  KONTAKTNÍ ÚDAJE PROVOZNÍ JEDNOTKY

  Aktuální kontaktní údaje Provozní jednotky jsou vždy uvedeny v zápatí internetových stránek Provozovatele. Kontaktní údaje provozní jednotky jsou následující:
  • Adresa: Svatojánský Dvůr – Střížkovská 1/29A, 180 00 Praha 8 – Střížkov;
  • Telefon: +420 608 340 199;
  • E-mail: info@svdvur.cz
  • Otevírací doba restaurace: pondělí – sobota 11:00–23:30, neděle 11:00–23:00

  ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELE

  Při provedení rezervace nebo při vyplnění kontaktního formuláře dochází k nezbytnému zpracování osobních údajů Uživatele v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová adresa za účelem provedení rezervace nebo účelem blíže specifikovaném Uživatelem v kontaktním formuláři. Informace o zpracování osobních údajů uživatele je obsažena v rezervačním a kontaktním formuláři, kde je dostupná proklikem v okamžiku, kdy Uživatel vyznačuje, že byl informován o zpracování osobních údajů.
  Pokud Uživatel uvede, že souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a se souvisejícím zpracováním osobních údajů, dochází rovněž ke zpracování osobních údajů Uživatele v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Souhlas Uživatele se zpracováním osobních údajů a související informace o zpracování osobních údajů Uživatele je obsaženo v rezervačním formuláři, kde je dostupné proklikem v okamžiku, kdy Uživatel vyznačuje, že souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a se souvisejícím zpracováním osobních údajů.

  POVINNOSTI UŽIVATELŮ REZERVAČNÍHO A KONTAKTNÍHO FORMUÁŘE

  Uživatelé nesmí kontaktní a rezervační formulář, jeho funkce ani jeho obsah jakkoli upravovat, měnit, modifikovat, a to zejména:
  o Jakkoliv zasahovat do zdrojového kódu;
  o Měnit či odstraňovat upozornění na práva duševního či průmyslového vlastnictví, jako jsou například autorská práva či ochranné známky;
  o Nakazit nebo usilovat o nakažení kontaktního či rezervačního formuláře počítačovými viry, trojskými koni, jakož i jakýmikoliv jinými škodlivými programy, prvky či kódy;
  o Užívat při používání kontaktního či rezervačního formuláře mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu;
  o Jakkoliv usilovat o narušení či přerušení chodu kontaktního či rezervačního formuláře;
  o Zatěžovat server Provozovatele automatizovanými požadavky;
  o Vyvíjet jakoukoli činnost směřující ke znemožnění nebo omezení provozu serveru Provozovatele, na němž je kontaktní a rezervační formulář provozován, nebo realizovat jiné útoky na tento server.
  Uživatelé rezervačního formuláře berou dále na vědomí, že vznikne-li v důsledku porušení jejich povinností výše nebo v důsledku jiného jejich protiprávního jednání Provozovateli jakákoliv majetková či nemajetková újma, včetně nákladů na odstranění narušení či přerušení chodu kontaktního a rezervačního formuláře nebo újmy na dobrém jméně či pověsti, má Provozovatel vůči Uživateli, který takovou újmu způsobil, právo na její plnou náhradu, v penězích či nápravou vzniklého stavu.
  Pokud Uživatel kontaktního či rezervačního formuláře zaznamená cokoliv, co se jeví jako porušení těchto Podmínek, žádá tímto Provozovatel, aby jej takový Uživatel o této aktivitě informoval.
  Provozovatel si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení a kdykoli bez předchozího varování vyloučit kohokoli z přístupu ke kontaktnímu a rezervačnímu formuláři či jeho částem a informacím, zejména tehdy, pokud Provozovatel předpokládá, že určité osoby k němu přistupující budou jednat jinak než v souladu s těmito Podmínkami, popřípadě zjistí, že tyto osoby jednají nebo jednaly jinak než v souladu s těmito Podmínkami.

  VLASTNICTVÍ

  Všechny materiály, včetně zobrazení, software a počítačových programů, textu, fotografií a grafiky, klíčových slov a metatagů, jakož i celkového dojmu, které jsou obsaženy na stránkách www.svdvur.cz, jsou chráněny autorským právem a/nebo právem průmyslového vlastnictví. Na značky, loga a emblémy zde zobrazované se dále může vztahovat právo na obchodní značku, firmu a jiná práva Provozovatele a jeho dodavatelů obsahu. Není-li výslovně písemně dohodnuto jinak mezi Uživatelem a Provozovatelem, nesmí Uživatel používat autorská díla jinak než v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími autorské právo.

  PLATNOST A ZMĚNY PODMÍNEK

  Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich uveřejnění na www.svdvur.cz.
  Tyto Podmínky mohou být Provozovatelem kdykoliv jednostranně změněny. Pro třetí osoby jsou tyto Podmínky závaznými vždy ve znění uveřejněném na www.svdvur.cz.
  Tyto Podmínky se řídí českým právem.

  SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A SE SOUVISEJÍCÍM ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Souhlasím s tím, aby mi společnost VIADUCTO s.r.o., IČO 26434920, se sídlem Sokolovská 274/142, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00, která provozuje restauraci Svatojánský Dvůr a internetové stránky www.svdvur.cz (dále jen „Správce“), zasílala informace a obchodní sdělení, tj. zejména informace týkající se nabízení výrobků či služeb, reklamy vybízející k návštěvě internetových stránek či informace určené k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image (dále jen „obchodní sdělení“), podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Na základě dále uvedených informací pak rovněž svobodně, informovaně a konkrétně souhlasím s tím, aby Správce zpracovával mé osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení, přičemž potvrzuji, že jsem byl Správcem informován o následujících skutečnostech:
  • Správce bude na základě uděleného souhlasu zpracovávat mé osobní údaje v rozsahu, v němž jsem je zadal při rezervaci prostřednictvím internetového formuláře či vyplněním kontaktního formuláře na internetové adrese www.svdvur.cz (jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová adresa), a to pro účely zasílání obchodních sdělení. Právním základem zpracování osobních údajů je tento souhlas se zpracováním osobních údajů.
  • Osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám pouze tehdy, jde-li o plnění právní povinnosti Správce. Osobní údaje budou Správcem uloženy po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů pro uvedené účely není smluvním ani zákonným požadavkem a beru na vědomí, že nejsem povinen souhlas se zpracováním osobních údajů Správci poskytnout. Samotnou žádost o rezervaci smím provést i bez udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.
  • Byl jsem poučen o tom, že mám právo na přístup ke všem svým osobním údajům u Správce, právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů a rovněž právo vznést u Správce námitku týkající se zpracování osobních údajů. Byl jsem rovněž poučen o tom, že smím podat stížnost u státního dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.
  • Byl jsem poučen o tom, že mám právo udělený souhlas se zasíláním obchodních sdělení a se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to bezplatně emailem zaslaným na adresu uvedenou v příslušném obchodní sdělení.
  Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a se zpracováním osobních údajů uděluji na dobu neurčitou.

  Provozovatel:
  VIADUCTO s.r.o., Sokolovská 274/142, 186 00, Praha 8 – Karlín, IČ: 26434920
  Svatojánský Dvůr, Střížkovská 1/29 A, 180 00 Praha 8 – Střížkov
  © Copyright Restaurace Svatojánský dvůr 2020 – Všechna práva vyhrazena